Kosár

Az Ön kosara üres.

Az adatkezelésről

Adatvédelm és Cookie-k használata

Az adatkezelő neve: Léránt Attila egyéni vállalkozó (a továbbiakban „Adatkezelő”)

Adószám: 63851155-1-40

Nyilvántartási szám: 07/543867

Kibocsájtó okmányiroda: Zala Megyei okmányiroda

Elektronikus elérhetőség: freelimix.@gmail.com

Telefonos elérhetőség: 06/703697310

Az adatkezelő címe: 8741 Zalaapáti Ady Endre utca 6.

Elérhetőség, ügyfélszolgálat: 06/703697310 /e-mail: freelimix.@gmail.com

Adatkezelési azonosító: NAIH

Az adatkezelés megnevezése: Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott

hozzájárulása alapján az adatkezelő által üzemeltetett rendszer felhasználói esetében.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes előzetes hozzájárulása.

Adatgyűjtési szempontok, az adatgyűjtés célja:

Látogatóinknak a regisztráció és a belépés folyamán meg kell adniuk személyes adataikat (név, cím,

telefonszám, e-mail, stb.). Ezeket az adatokat az Adatkezelő kizárólag az alábbi adatkezelés,

adatgyűjtés céljából használja fel:

- megrendelések teljesítése esetén a vásárló gyorsabb, egyszerűbb beazonosítása, kiszolgálása

érdekében történő adatkezelés

- a megadott adatok alapján érdeklődésének megfelelő információs anyagok, tájékoztatók,

konkrét ajánlatok, akciós kiadványok küldése elektronikus úton (hírlevél, DM levél, SMS értesítő)

- nyereményjátékokkal kapcsolatos értesítés és adatkezelés céljából

- személyre szóló ajánlatok küldése céljából történő adatkezelés

- szállítási és egyéb szerződések készítése céljából történő adatkezelés

- Törzsvásárlói program vagy egyéb tagsággal kapcsolatos értesítések

- Termékfelmérések, egyéb kérdőívek formájában megadott adatok kezelése

- Marketing- és reklámtevékenység hatékonyságának fokozására irányuló adatkezelés.

A kezelt adatok köre

A Felhasználó által választott hozzáférési szinttől függően megadott e-mail cím és / vagy felhasználói

név, jelszó, egyéni azonosító kód, szállítási cím, telefonos elérhetőség. A Felhasználó döntése alapján

megadott látható és mások számára nem látható adatok. A rendszer használata során rögzítésre

kerül a Felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes

esetekben — a Felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs

rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A szerveren anonim adatok

rögzítésére is sor kerül, melyek többek között a hivatkozó weboldal címe, az oldal elhagyását

követően felkeresett oldal címe, valamint a regisztrálatlan látogatók IP címe. Mindeközben személyes

adatok rögzítésére nem kerül sor.

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson

alapul. Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják

meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A szolgáltatás

igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a

cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás

bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie-ban személyes adat nem

kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az Adatkezelő mindaddig rögzíti, amíg a

Felhasználó nem kéri azok törlését. A hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az Adatkezelő

bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető

az Ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikén.

A személyes adatok kezelése:

Az Adatkezelő a fent említett adatokat harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adja át,

ez alól kivételt képeznek az esetleges törvény alapján kötelező adattovábbítások. Az Adatkezelő a

hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes

adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához

elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelés során az Adatkezelő biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét továbbá

biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges –

naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig

lehessen azonosítani.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának

érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye az Adatkezelő – nél: Léránt Attila, Léránt attiláné

A adatkezelése adatvédelmi nyilvántartásba vételi eljárás hatálya alá tartozik, mely

kötelezettségének az Adatkezelő eleget tett.

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról és a tőle elvárható minden olyan intézkedést

megteszi, ami védi a regisztráció/belépés során megadott személyes adatokat az illetéktelen és

jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől,

megsemmisítéstől.

Az adatbázis esetleges sérülése, megsemmisülése esetén az Adatkezelő semminemű felelősséget

nem vállal az ebből eredő károkért. Nem vállal továbbá felelősséget más által szolgáltatott valós vagy

valótlan adatokért.

Az Adatkezelő érintett megrendelésének teljesítéséhez szükséges adatait továbbíthatja kizárólag

szerződött szállító és fuvarozó partnerei részére, melyről adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely

tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját

és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést

előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az Adatkezelő külföldre adatot nem továbbít.

Önkéntes hozzájárulás – lemondás:

A webáruházon keresztül regisztrálók / belépők adataik megadásával önkéntesen hozzájárulnak,

hogy a megadott adatokat az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezésének megfelelően, a fent

megnevezett célok érdekében felhasználja.

Hozzájárul továbbá, hogy a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. Törvény 6. §

bekezdése alapján részére közvetlen üzletszerzés keretében hírlevél, közvetlen ajánlat küldéséhez,

illetve hozzájárul adatai felhasználásához kizárólag a fent megnevezett szempontoknak megfelelően.

Az Adatkezelő minden hírlevelében, ajánlatában biztosítja a jogot az azonnali lemondásra és a

lemondás lehetőségéről tájékoztatja az érintettet.

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében a személyes adatokat az Adatkezelő addig

kezeli, amíg a Felhasználó a jelen Feltételek szerint nem kéri az adatok anonimizálását, az azonosító

adatok törlését. A Felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 8

munkanapon belül törli az Adatkezelő az adatokat.

Az adatkezelés időtartama a Felhasználó döntése alapján megadott adatok esetében addig tart, amíg

a Felhasználó döntése alapján azokat a profiljában megjeleníti, illetve személyre szabott

reklámok/tartalmak esetében, amíg a szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a

Felhasználó nem él. A rendszer használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében a

látogatástól számított 3 évig tárolja a rendszer az adatokat.

A személyes adatok helyesbítése, törlése

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelő -től,

 1. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 2. b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

A törlési igényt e-mailben az ügyfélszolgálatnál megadott címre kell eljuttatni. Az Adatkezelő a

törlési, helyesbítési vagy zárolási igény beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb

30 napon belül javítja a Felhasználási Feltételekben törlendőként, változtatásként megjelölt az

adatokat.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos

érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél,

amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő adat az

Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt

személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes

adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, zárolásról, törlésről az Adatkezelő minden esetben értesíti az érintettet, továbbá

mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése

mellett egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő

akár egyetlen alkalommal történő használatával automatikusan elfogadja a módosított Adatkezelési

Szabályzatot az abban szereplő esetleges változásokkal és módosításokkal együtt.

Fogalmak meghatározása

A 2011. évi CXII. tv. 3. §-a alapján:

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy

közvetve – azonosítható természetes személy;

 1. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító

jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális

azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó

következtetés;

 1. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes

adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

 1. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 1. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza,

az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,

vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 1. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása

vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további

felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy

azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 1. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé

tétele;

 1. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 2. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem

lehetséges;

 1. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 2. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy

meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 1. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 2. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az

alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 1. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály

rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

 1. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 2. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az

adatfeldolgozóval;

 1. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban

részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai,

valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött

nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam

állampolgárával azonos jogállást élvez;

 1. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Érintett kijelenti, hogy a fentiekkel kapcsolatos megfelelő tájékoztatást megkapta és tudomásul veszi,

hogy a hírlevél szolgáltatás elektronikus vagy postai úton bármikor lemondható.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa

megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,

jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő

tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás

jogalapjáról és címzettjéről. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény

valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos

kérdésben kérheti az Adatvédelmi Biztos segítségét.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon +36 (1) 391-1400

Web: http://naih.hu/kapcsolat.html

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt

gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti az Adatkezelő

segítségét is.

További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az ügyfélszolgálatot.

Jelen adatvédelmi szabályzat 2015. 01.01.-én lépett hatályba, és visszavonásig érvényes.

A látogató kijelenti, hogy a fentiekkel kapcsolatos megfelelő tájékoztatást megkapta és tudomásul

veszi, hogy a hírlevél szolgáltatás elektronikus vagy postai úton bármikor lemondható.

Cookie-k használata

A jelen Oldal, az e-mail üzenetek, az online szolgáltatások, a reklámok és az interaktív alkalmazások

szolgáltatásaink optimalizálása céljából „cookie”-kat használhatnak.

Mi az a „cookie”?

A „cookie” általában egy betűkből és számokból álló kis file, amit a web szerverünk az Ön

számítógépének merevlemezén található böngésző cookie file-jába küld. Ez lehetővé teszi például,

hogy a weboldalunk felismerje a felhasználó által használt végberendezést, amikor a web szerver és a

böngésző közötti kapcsolat létrejön. A cookie fő célja, hogy lehetővé tegye web szerverünk számára,

hogy a felhasználó számára egyediesített weboldalakat tegyen elérhetővé, melyek a felhasználói

élményt a weboldal használata során személyesebbé teszik, és a felhasználó egyéni szükségleteit

jobban tükrözik.

Milyen cookie-kat használ a weboldal?

A jelen Weboldalon kétfajta cookie-t használhat:

 Átmeneti (session) cookie: ezek ideiglenes cookie-k, amik az Ön böngészésének a végéig

kerülnek tárolásra a cookie file-ban. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a Weboldallal

kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez.

 Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t használunk a jobb felhasználói élmény

érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k a hosszabb ideig kerülnek

tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy internetes

böngészőjében Ön milyen beállítást alkalmaz. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a

web szerverre információ kerüljön továbbításra minden olyan esetben, amikor valaki

felkeresi a weboldalt. Az állandó cookie-k nyomkövető (tracking) cookie-ként is ismertek.

Ha többet szeretne tudni a témában, számos cikk hozzáférhető az interneten. Ilyen például a

http://www.allaboutcookies.org oldal.

Harmadik fél cookie-k

A harmadik fél hirdetők szolgáltatásait veheti igénybe hirdetések küldése és marketing

kommunikációnk optimalizálása céljából. A harmadik fél hirdetők cookie-kat használhatnak a

hirdetések hatékonyságának mérése és a hirdetések tartalmának egyéniesítése céljából. A harmadik

fél hirdetők által gyűjtött információ lehetnek például (az IP cím alapján meghatározott) geolokációs

adatok vagy kapcsolattartási adatok, úgymint e-mail cím, ha ilyen adat a Weboldalon keresztül

gyűjtésre kerül.

Webjelzők és pixelek

A Weboldal webjelzőket (web beacon) tartalmaz, melyek „pixel tag” néven is ismertek. A webjelző

egy gyakran átlátszó, általában 1 x 1 pixelnél nagyobb, egy website-on vagy a website-ot felkereső,

vagy e-mailt küldő felhasználó online viselkedésének nyomon követésére használt emailben

elhelyezett grafikus kép. A webjelzőket harmadik személy – a jelen Website-on az Omniture Publish -

technológiái használják, a Website felhasználói tevékenységének nyomonkövetésére. Ez lehetővé

teszi annak azonosítását, hogy mely számítógép, hol és honnan (ország/város szintjén) keresett fel

egy bizonyos website-ot.

Nyomkövetés és elemzés

A marketingkommunikációi folyamatos optimalizációja céljából az Adobe Inc. „Omniture Publish”

nevű szoftverjét használja. A szoftver lehetővé teszi az on-line viselkedés idővel, földrajzi hellyel és a

Website használatával kapcsolatos nyomon követését. Ezt az információt nyomkövető pixelek, illetve

cookie-k segítségével gyűjtik. A nyomkövető pixelek, illetve cookie-k segítségével kinyert információ

anonim és nem kerül összekapcsolásra személyes adattal. A fenti elemzéshez szükséges

információkat a szogáltató szervereken tárolják. Az üzemeltető független felhasználás céljából nem

osztja meg ezen információkat harmadik felekkel.

Cookie-k és hasonló technológiák engedélyezése és tiltása

Önnek a böngészője beállításai megváltoztatásával lehetősége van az Ön által meglátogatott

weboldalakon engedélyezni vagy tiltani a cookie-kat. Például ha Internet Explorer 8.0 verziót használ,

Önnek a következőt kell tennie: 1. válassza az Eszközök menüben az Internetbeállítások pontot 2.

Kattintson az Adatvédelem pontra 3. Használja a szabályozót az Ön által preferált beállítások

elvégzéséhez. Egyéb internetes böngészők tekintetében kérjük, nézze át a böngésző használati

útmutatóját annak értekében, hogy módosítani tudja böngészője beállításait vagy törölhesse a

cookie-kat. Felhívjuk figyelmét, hogy cookie-k tiltása esetén bizonyos elemek és a Weboldal teljes

funkcionalitása nem lesz elérhető. Ha harmadik fél cookie-ket kíván tiltani (vagy később beállításait

módosítani), válassza a megfelelő beállítást, vagy keresse meg szakemberét!

Változások az adatvédelmi szabályzatban

Az adatvédelmi szabályzatunk jövőbeli változásai a jelen oldalon kerülnek közzétételre. Kérjük,

rendszeresen ellenőrizze az adatvédelmi szabályzatunkat az esetleges módosítások vagy

változtatások miatt.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése, észrevétele, vagy kérdése van a jelen adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban,

kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az ügyfélszolgálati címen. Ugyanígy léphet kapcsolatba velünk, ha

tájékoztatást kér a Weboldalon keresztül gyűjtött adatairól, vagy kéri az információ helyesbítését,

zárolását vagy törlését.

Az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes. Abban a nem várt esetben, ha a Személyes Adatokkal

kapcsolatos jogokat megsértik, Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy

bírósághoz fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 13-

 1. és 30. alfejezetei tartalmazzák